Ευρωπαϊκά Μιλώντας

Η Πορτογαλία στα ηνία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2021

article image

Πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ: Πράσινη, ψηφιακή και κοινωνική Ευρώπη
 • Ύψιστη προτεραιότητα η ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19
 • Η Κύπρος στηρίζει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Λισαβόνα

«Ώρα για δράση: μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη στην ΕΕ» είναι το σύνθημα της Πορτογαλικής Προεδρίας που βρίσκεται στο τιμόνι της Ένωσης, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2021. Η Λισαβόνα θεωρεί ότι η εκστρατεία εμβολιασμού, σε όλο της το εύρος, αποτελεί μια από τις μείζονες προκλήσεις που θα κληθεί να διαχειριστεί, προσβλέποντας σε κοινές και συντονισμένες προσπάθειες των κρατών-μελών για αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Όπως επισημαίνεται στο πρόγραμμα προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας, το οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα στην Ευρωβουλή στην ολομέλεια Ιανουαρίου, η Λισαβόνα θα επικεντρωθεί σε τρεις κύριους άξονες: 

 • Στην προώθηση της ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικούς μοχλούς αφενός το κλίμα και τη μετάβαση σε μια Πράσινη Ευρώπη και αφετέρου τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ένωσης. 
 • Στην υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, διατηρώντας την ανοικτή στον κόσμο.

Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας καλύπτουν πέντε θεματικές που αντικατοπτρίζουν και τους γενικότερους στόχους που έχουν τεθεί από τη Λισαβόνα ως ακολούθως:   

Ανθεκτική Ευρώπη: Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προώθηση της ανάκαμψης, της συνοχής και των αξιών της Ευρώπης, με την περίληψη της έναρξης της διαδικασίας εκτέλεσης του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και του Μέσου Επόμενης Γενιάς της Ε.Ε (Next Generation EU), ως επίσης και του αντίστοιχου μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στόχος είναι η ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση και παράλληλα να μπουν τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Στη βάση της προτεραιότητας για την «ανθεκτική Ευρώπη», η Πορτογαλική Προεδρία προσβλέπει και στην υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών της Ε.Ε, στην εδραίωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, στην προώθηση της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Προσδοκία της Λισαβόνας είναι και η συνδρομή των προσπαθειών για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. Την πρώτη αυτή προτεραιότητα συμπληρώνουν η μείωση της εξωτερικής εξάρτησης της Ε.Ε από αγαθά και κρίσιμες τεχνολογίες και η υπεράσπιση της αυτονομίας της Ευρώπης, κάτι που προϋποθέτει την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των τομέων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Η Πορτογαλική Προεδρία επισημαίνει ακόμη την ανάγκη να δοθεί προσοχή στους οικονομικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, ιδίως τον τουρισμό, τοποθέτηση που συμπίπτει απόλυτα και με τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η Λισαβόνα θα επιδιώξει επίσης να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, προκειμένου να καθιερωθεί μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή προσέγγιση, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ της πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης, της προώθησης βιώσιμων διαύλων νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών, με στόχο τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πράσινη Ευρώπη: Όπως αναφέρεται στις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με σκοπό τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνεται και η προώθηση των πολιτικών που επικυρώθηκαν από τη Σύνοδο Κορυφής του περασμένου Δεκεμβρίου και δρομολογήθηκαν από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ε.Ε στις 17 Δεκεμβρίου, για έγκριση του πρώτου ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και υποστήριξη όλων των προσπαθειών για τη μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη ήπειρο ουδέτερου άνθρακα έως το 2050, περιλαμβανομένης και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 2030. Στο πλαίσιο της εν λόγω προτεραιότητας, περιλαμβάνονται ακόμη η προώθηση της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων της υπαίθρου και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενθάρρυνση της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των πόρων των ωκεανών και των θαλασσών και προβολή της ανάπτυξης της «γαλάζιας οικονομίας», της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Ψηφιακή Ευρώπη: Για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων.  Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενθάρρυνση νέων ψηφιακών λύσεων και στρατηγικών για την πράσινη μετάβαση, στους τομείς της υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της δικαιοσύνης και της κινητικότητας. Επιπλέον, προσβλέπει στην προώθηση βελτιωμένης πρόσβασης και ανταλλαγής ποιοτικών δεδομένων και πληροφοριών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών, ιδίως με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Η Πορτογαλική Προεδρία συνιστά να δοθεί προσοχή στην παγκόσμια ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε νέες παραγωγικές διαδικασίες.

Κοινωνική Ευρώπη: Προσδοκία της Λισαβόνας αποτελεί η προώθηση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, με απώτερο στόχο να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε οι πολίτες να ανακάμψουν από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τον Μάιο οργανώνεται Κοινωνική Σύνοδος, στο Πόρτο. Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευρώπης επιδιώκεται η διασφάλιση επαρκών μισθών, η καταπολέμηση των διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η προώθηση της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών στον τομέα της υγείας, υποστηρίζοντας τα μέτρα που απαιτούνται για την αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών σε απειλές για τη δημόσια υγεία.

Παγκόσμια Ευρώπη: Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ε.Ε ως παγκόσμιου παράγοντα. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ισότητα των φύλων και τη προοπτική χειραφέτησης των γυναικών, ως επίσης και  την προώθηση του εμπορίου. Επισημαίνεται η προετοιμασία της 6ης Διάσκεψης Κορυφής Ε.Ε-Αφρικανικής Ένωσης, καθώς και η προσπάθεια μιας νέας πολιτικής ώθησης στις σχέσεις με γείτονες στα νότια της Μεσογείου. Η Πορτογαλική Προεδρία καταγράφει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των διατλαντικών σχέσεων, ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει και την επιδίωξη για μια ισορροπημένη και δίκαιη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της Ε.Ε και του Ηνωμένου Βασιλείου, με σεβασμό των συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών-μελών της.

 Στηρίζει η Λευκωσία

 • Επίσκεψη Χριστοδουλίδη στη Λισαβόνα και συνάντηση με τον ΥΠΕΞ Augusto Santos Silva

Στήριξη στις προτεραιότητες που έθεσε η Πορτογαλική Προεδρία, διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο επίσκεψης στη Λισαβόνα, στις 6 Ιανουαρίου. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ΥΠΕΞ της Πορτογαλίας Augusto Santos Silva, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «επιβεβαιώσαμε την κοινή μας πίστη σε μια ισχυρή Ε.Ε, που να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας και αλληλεγγύης», προσθέτοντας ότι η Πορτογαλία αναλαμβάνει τα ηνία της Ε.Ε «σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή ατζέντα παρουσιάζει πολύ μεγάλες προκλήσεις και η πανδημία έχει φέρει τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας στα όρια τους, θέτοντας στο επίκεντρο θεμελιώδεις αρχές της Ε.Ε όπως η αλληλεγγύη».

Ο ΥΠΕΞ της Κύπρου σημείωσε ότι «είναι εξαιρετικής σημασίας να συνεργαστούμε στενά, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων ευρωπαϊκών προκλήσεων, όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε, οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· καθώς και οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)». Ειδικότερα, σε σχέση με το ΠΔΠ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η Πορτογαλική Προεδρία αναμένεται «να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ώστε οι Αρχές μας να συμπληρώσουν τα έγγραφα προγραμματισμού το συντομότερο και τα πολυαναμενόμενα κεφάλαια να εισρεύσουν στις οικονομίες μας». Πρόσθεσε ότι «για το σκοπό αυτό, η Κύπρος είναι απόλυτα προσηλωμένη στην προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ατζέντας και η Πορτογαλική Προεδρία μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξή μας στο σχετικό νομοθετικό έργο. Προσβλέπουμε στην Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής που θα φιλοξενηθεί στο Πόρτο, στις αρχές Μαΐου, και την πολύ σημαντική ώθηση που αναμένεται να δώσει στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

27 Ιανουαρίου 2021

 

Ευρωπαϊκά Μιλώντας

article image
Πορτογαλική Προεδρία της ΕΕ: Πράσινη, ψηφιακή και κοινωνική Ευρώπη
 • Ύψιστη προτεραιότητα η ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19
 • Η Κύπρος στηρίζει τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Λισαβόνα

«Ώρα για δράση: μια δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη στην ΕΕ» είναι το σύνθημα της Πορτογαλικής Προεδρίας που βρίσκεται στο τιμόνι της Ένωσης, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2021. Η Λισαβόνα θεωρεί ότι η εκστρατεία εμβολιασμού, σε όλο της το εύρος, αποτελεί μια από τις μείζονες προκλήσεις που θα κληθεί να διαχειριστεί, προσβλέποντας σε κοινές και συντονισμένες προσπάθειες των κρατών-μελών για αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Όπως επισημαίνεται στο πρόγραμμα προτεραιοτήτων της Πορτογαλικής Προεδρίας, το οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα στην Ευρωβουλή στην ολομέλεια Ιανουαρίου, η Λισαβόνα θα επικεντρωθεί σε τρεις κύριους άξονες: 

 • Στην προώθηση της ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικούς μοχλούς αφενός το κλίμα και τη μετάβαση σε μια Πράσινη Ευρώπη και αφετέρου τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ένωσης. 
 • Στην υλοποίηση του Κοινωνικού Πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, διατηρώντας την ανοικτή στον κόσμο.

Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας καλύπτουν πέντε θεματικές που αντικατοπτρίζουν και τους γενικότερους στόχους που έχουν τεθεί από τη Λισαβόνα ως ακολούθως:   

Ανθεκτική Ευρώπη: Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η προώθηση της ανάκαμψης, της συνοχής και των αξιών της Ευρώπης, με την περίληψη της έναρξης της διαδικασίας εκτέλεσης του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) και του Μέσου Επόμενης Γενιάς της Ε.Ε (Next Generation EU), ως επίσης και του αντίστοιχου μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στόχος είναι η ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση και παράλληλα να μπουν τα θεμέλια για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Στη βάση της προτεραιότητας για την «ανθεκτική Ευρώπη», η Πορτογαλική Προεδρία προσβλέπει και στην υπεράσπιση των θεμελιωδών αξιών της Ε.Ε, στην εδραίωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, στην προώθηση της πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης και στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Προσδοκία της Λισαβόνας είναι και η συνδρομή των προσπαθειών για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ρητορικής μίσους, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου. Την πρώτη αυτή προτεραιότητα συμπληρώνουν η μείωση της εξωτερικής εξάρτησης της Ε.Ε από αγαθά και κρίσιμες τεχνολογίες και η υπεράσπιση της αυτονομίας της Ευρώπης, κάτι που προϋποθέτει την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των τομέων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Η Πορτογαλική Προεδρία επισημαίνει ακόμη την ανάγκη να δοθεί προσοχή στους οικονομικούς τομείς που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, ιδίως τον τουρισμό, τοποθέτηση που συμπίπτει απόλυτα και με τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η Λισαβόνα θα επιδιώξει επίσης να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, προκειμένου να καθιερωθεί μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη πανευρωπαϊκή προσέγγιση, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ της πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης, της προώθησης βιώσιμων διαύλων νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών, με στόχο τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πράσινη Ευρώπη: Όπως αναφέρεται στις προτεραιότητες της Πορτογαλικής Προεδρίας, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με σκοπό τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνεται και η προώθηση των πολιτικών που επικυρώθηκαν από τη Σύνοδο Κορυφής του περασμένου Δεκεμβρίου και δρομολογήθηκαν από το Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ε.Ε στις 17 Δεκεμβρίου, για έγκριση του πρώτου ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και υποστήριξη όλων των προσπαθειών για τη μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη ήπειρο ουδέτερου άνθρακα έως το 2050, περιλαμβανομένης και της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 2030. Στο πλαίσιο της εν λόγω προτεραιότητας, περιλαμβάνονται ακόμη η προώθηση της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων της υπαίθρου και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενθάρρυνση της διατήρησης και της αειφόρου χρήσης των πόρων των ωκεανών και των θαλασσών και προβολή της ανάπτυξης της «γαλάζιας οικονομίας», της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Ψηφιακή Ευρώπη: Για επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, στην υπηρεσία των πολιτών και των επιχειρήσεων.  Η πρωτοβουλία αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενθάρρυνση νέων ψηφιακών λύσεων και στρατηγικών για την πράσινη μετάβαση, στους τομείς της υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της δικαιοσύνης και της κινητικότητας. Επιπλέον, προσβλέπει στην προώθηση βελτιωμένης πρόσβασης και ανταλλαγής ποιοτικών δεδομένων και πληροφοριών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή των πολιτών, ιδίως με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας. Η Πορτογαλική Προεδρία συνιστά να δοθεί προσοχή στην παγκόσμια ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε νέες παραγωγικές διαδικασίες.

Κοινωνική Ευρώπη: Προσδοκία της Λισαβόνας αποτελεί η προώθηση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, με απώτερο στόχο να δημιουργηθούν συνθήκες ώστε οι πολίτες να ανακάμψουν από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τον Μάιο οργανώνεται Κοινωνική Σύνοδος, στο Πόρτο. Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Ευρώπης επιδιώκεται η διασφάλιση επαρκών μισθών, η καταπολέμηση των διακρίσεων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η προώθηση της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών στον τομέα της υγείας, υποστηρίζοντας τα μέτρα που απαιτούνται για την αύξηση της ικανότητας ανταπόκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών σε απειλές για τη δημόσια υγεία.

Παγκόσμια Ευρώπη: Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ε.Ε ως παγκόσμιου παράγοντα. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ισότητα των φύλων και τη προοπτική χειραφέτησης των γυναικών, ως επίσης και  την προώθηση του εμπορίου. Επισημαίνεται η προετοιμασία της 6ης Διάσκεψης Κορυφής Ε.Ε-Αφρικανικής Ένωσης, καθώς και η προσπάθεια μιας νέας πολιτικής ώθησης στις σχέσεις με γείτονες στα νότια της Μεσογείου. Η Πορτογαλική Προεδρία καταγράφει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης του διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με σκοπό την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των διατλαντικών σχέσεων, ενώ δεν παραλείπει να επισημάνει και την επιδίωξη για μια ισορροπημένη και δίκαιη μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ της Ε.Ε και του Ηνωμένου Βασιλείου, με σεβασμό των συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών-μελών της.

 Στηρίζει η Λευκωσία

 • Επίσκεψη Χριστοδουλίδη στη Λισαβόνα και συνάντηση με τον ΥΠΕΞ Augusto Santos Silva

Στήριξη στις προτεραιότητες που έθεσε η Πορτογαλική Προεδρία, διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο επίσκεψης στη Λισαβόνα, στις 6 Ιανουαρίου. Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ΥΠΕΞ της Πορτογαλίας Augusto Santos Silva, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «επιβεβαιώσαμε την κοινή μας πίστη σε μια ισχυρή Ε.Ε, που να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας και αλληλεγγύης», προσθέτοντας ότι η Πορτογαλία αναλαμβάνει τα ηνία της Ε.Ε «σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή ατζέντα παρουσιάζει πολύ μεγάλες προκλήσεις και η πανδημία έχει φέρει τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας στα όρια τους, θέτοντας στο επίκεντρο θεμελιώδεις αρχές της Ε.Ε όπως η αλληλεγγύη».

Ο ΥΠΕΞ της Κύπρου σημείωσε ότι «είναι εξαιρετικής σημασίας να συνεργαστούμε στενά, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεγάλων ευρωπαϊκών προκλήσεων, όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε, οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· καθώς και οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)». Ειδικότερα, σε σχέση με το ΠΔΠ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η Πορτογαλική Προεδρία αναμένεται «να επικεντρωθεί στην ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ώστε οι Αρχές μας να συμπληρώσουν τα έγγραφα προγραμματισμού το συντομότερο και τα πολυαναμενόμενα κεφάλαια να εισρεύσουν στις οικονομίες μας». Πρόσθεσε ότι «για το σκοπό αυτό, η Κύπρος είναι απόλυτα προσηλωμένη στην προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ατζέντας και η Πορτογαλική Προεδρία μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξή μας στο σχετικό νομοθετικό έργο. Προσβλέπουμε στην Κοινωνική Διάσκεψη Κορυφής που θα φιλοξενηθεί στο Πόρτο, στις αρχές Μαΐου, και την πολύ σημαντική ώθηση που αναμένεται να δώσει στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

27 Ιανουαρίου 2021

 

logo

© 2019 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,

Υπουργείο Εσωτερικών, Κυπριακή Δημοκρατία

republic of cyprus logo
Com2go Logo